Monday, September 3, 2012

2012.09.08

Eirini-Sophia Kiapidou, Ἡ Σύνοψη Ἱστοριῶν τοῦ Ιωάννη Σκυλίτζη καὶ οἱ πηγές της (811-1057): Συμβολή στὴ βυζαντινὴ ἱστοριογραφία κατά τὸν ΙΑ΄ αἰώνα. Μελέτες Βυζαντινής Γραμματείας, 9. Athens: Kanaki, 2010. Pp. 591. ISBN 9789606736124. €42.60 (pb).

Reviewed by Tomás Fernández, Conicet-Buenos Aires / KU Leuven (Tomas.Fernandez@arts.kuleuven.be)

Version at BMCR home site

De la vida de Juan Skylitzes, a quien a menudo se compara con otros dos grandes autores del siglo XI, el historiador Miguel Ataliates y el polígrafo Miguel Psellos, sabemos muy poco. Su Synopsis Historiarum, en todo caso, fue compuesta con toda probabilidad en la segunda mitad del siglo XI, y contiene veintitrés biografías imperiales, que en su conjunto cubren el período comprendido entre 811 y 1057, desde el reinado de Miguel Rangabé hasta el de Miguel VI. Se trata de una fuente de indiscutible importancia, especialmente para los eventos posteriores a la mitad del siglo X. A pesar de ello, la tradición directa de la Synopsis no recibió atención editorial hasta hace relativamente poco tiempo. En efecto, la editio princeps de esta obra, debida a Hans Thurn, data de 1973; 1 hasta ese momento, los estudiosos debían recurrir a la versión integrada casi sin modificaciones en la Chronographia de Jorge Cedreno.2 La edición de Thurn renovó el interés por Skylitzes, y en pocos años se sucedieron una serie de traducciones anotadas, como la alemana del propio Thurn (1983), la francesa de B. Flusin y J.-C. Cheynet (2003), la inglesa de J. Wortley (2010), así como dos griegas, una de D.I. Mousouras (sin fecha), y el primer tomo de una segunda, debida a E. Tsolakes y la autora del estudio que aquí se reseña (2011).

Como señalaban Flusin y Cheynet en 2003, el análisis de las fuentes de la Synopsis aún no había sido llevado a cabo sistemáticamente; los autores quedaban a la espera de un "estudio exhaustivo, en curso en la Universidad de Ioannina".3 Este estudio exhaustivo es el que ahora presenta Kiapidou, cuyo objetivos y contenido quedan muy precisamente definidos desde el título: 'La Synopsis historiarum' de Juan Skylitzes y sus fuentes (811-1057).

La obra está dividida en dos partes, la primera de las cuales, a su vez, también es bipartita. Por un lado se encuentra la introducción (pp. 27-63), con información general sobre Skylitzes y su obra, centrándose en la vida del autor, su magnum opus, la tradición manuscrita, la Continuación de Skylitzes, la edición crítica de Thurn, así como un Status quaestionis en lo referido a estudios sobre Skylitzes. En ciertos puntos, no es claro qué tipo de público tiene Kiapidou en mente: en p. 50, por ejemplo, señala que la edición de Thurn dispone de aparato crítico y aparato de fuentes, información que, evidentemente, será de escasa utilidad para el especialista.

En la segunda sección de la primera parte (pp. 65-149), Kiapidou se refiere en general a las fuentes de Skylitzes en las tres grandes partes de su obra, entre Miguel Rangabé y Romano I; entre Constantino VII Porfirogéneto y Juan I Tzimiskes; y entre Basilio II y Miguel VI. Sigue, finalmente, un "Epílogo" sobre la cronología de la Synopsis y sobre la labor de Skylitzes como historiador y erudito.

La segunda parte, con mucho la más sustancial (pp. 151-470), se ocupa en detalle de las fuentes de la Synopsis, analizándolas por reinos. Cada uno de sus capítulos se inicia con un resumen de los principales temas tratados en las biografías imperiales de Skylitzes, señalando sinópticamente las principales fuentes para cada uno de ellos. Kiapidou contextualiza brevemente los datos presentados, proveyendo, verbigracia, una breve biografía de los reyes en cuestión, así como una pequeña bibliografía. En ocasiones, se detiene en eventos históricos de importancia, como la guerra bizantino-búlgara de junio de 813 (p. 164). Con todo, lo fundamental es el análisis detallado de las fuentes de la Synopsis. Kiapidou cita a menudo largos párrafos, en columnas opuestas, tanto de la obra de Skylitzes como de su fuente. Así, aumenta, corrige y actualiza extraordinariamente el modesto aparato de fuentes presente en la edición de Thurn. Hay que agregar, de todos modos, que la disposición del material no siempre es fácilmente accesible: brilla por su ausencia, en especial, un index locorum, que parece indispensable en una obra como ésta.

En pp. 471-541 hay un apéndice de gran riqueza, con detalles sobre omisiones de Skylitzes respecto de su fuente principal en la primera parte de su obra. Sigue una bibliografía, muy selectiva (543-549), con la particularidad de estar ordenada cronológicamente. En ella hay algunas omisiones asombrosas, como la de la edición y traducción de la Historia de Miguel Ataliates, por I. Pérez Martín (2002); aunque Kiapidou menciona esta obra en p. 62, declara en nota en esa misma página que empleará la vieja edición de Brunet de Presle y Bekker, publicada en 1853 (curiosamente, lo mismo hace Karpozilos en el tercer de su obra sobre los historiógrafos y cronógrafos bizantinos). 4 A continuación se halla un índice de nombres y lugares (561-585), que presenta numerosas omisiones; un ejemplo entre varios: no incluye a Teodoro Dafnopates, citado en p. 90. Cierra la obra un índice de autores modernos (587-591).

Este libro cubre una laguna que excede ampliamente el ámbito de las fuentes de Juan Skylitzes. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner (t. I, pp. 389-393) y la más antigua Geschichte der byzantinischen litteratur de K. Krumbacher (365-368), puntos de partida para cualquier investigación bizantina, presentan visiones en extremo restringidas acerca de Skylitzes. Karpozilos, de quien Kiapidou fuera discípula, ofrece un análisis mucho más amplio en sus imprescindibles tomos, Βυζαντινοὶ Ἱστορικοί καὶ Χρονογράφοι (pp. 239-330). Pero nadie, antes de Kiapidou, se había ocupado con tal detalle de la obra de Skylitzes. Este trabajo pionero, que se abre paso con éxito en un terreno poco explorado, será absolutamente indispensable no sólo para los estudiosos de Skylitzes y la historia del imperio medio-bizantino, sino también, más ampliamente, para los interesados en la literatura bizantina en general.Notes:


1.   H. Thurn (ed.), Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, Berolini et Novi Eboraci: de Gruyter, 1973.
2.   I. Bekker (ed.), Georgius Cedrenus. Compendium Historiarum, I-II, Bonnae: E. Weber, 1838-39.
3.   B. Flusin – J.-C. Cheynet, Jean Skylitzès. Empereurs de Constantinople, Paris: Lethielleux, 2003, p. xii.
4.   Α. Καρπόζηλος, Βυζαντινοὶ Ἱστορικοὶ καὶ Χρονογράφοι (11ος-12ος αἰ.), t. ΙΙΙ, Atenas: Kanaki, 2009.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.